Status: Aktualne
Ilość dni: 1

Nazwa: ReQiu Personality

Typ: Test

Cel: Cele, jakie stawia sobie spółka z perspektywy promowania i wdrażania narzędzia ReQiu można podzielić na kilka sektorów zależnych od grupy docelowej i kontekstu.

Uczestnik Gry
Forma ReQiu, jaką jest gra online ma minimalizować stres, zwiększać zaangażowanie i uatrakcyjniać proces rekrutacji, zwłaszcza kiedy mówimy o młodym pokoleniu. Dodatkowo dzięki wiedzy zawartej w raportach ma wspierać osoby w samorozwoju.

Rekruter (klient)
Narzędzie ReQiu ma zapewnić znaczący wpływ na trafność wyboru kandydata oraz zwiększyć szanse na idealne dopasowanie osoby do kultury organizacji. Dodatkowo w procesach wewnętrznych ma wspierać i rozwijać potencjał wynikający z wiedzy o pracowniku.

Manager (klient)
ReQiu, a dokładnie dostosowane do potrzeb kadry zarządczej raporty mają na celu pomóc w zarządzaniu i budowaniu efektywnych zespołów.

Organizacja (klient)
Atrakcyjna forma narzędzia ReQiu ma zarówno zwiększać pozytywny wizerunek firmy jak i pozytywnie wpływać na przebieg procesu rekrutacji, a co za tym idzie minimalizować potencjalne koszty błędnej rekrutacji.

Cel spółki Game Time Project
Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości rozwiązań biznesowych i edukacyjnych w oparciu o naukę, najnowsze technologie i mechanikę gier komputerowych.

Udział w konkursie „Innowacja Edukacyjna Roku 2022” jest dla spółki cenną weryfikacją wypracowanego rozwiązania. Dodatkowo jest możliwością zaprezentowania się przed szerszym gronem odbiorców oraz szanownym jury co pozytywnie wpłynie na wizerunek i znajomość marki, jaką jest ReQiu.

Opis: ReQiu to narzędzie do oceny osobowości w formie gry komputerowej on-line, które oprócz feedbacku o ocenianych osobach pozwala na wzbudzenie zaangażowania, budzi pozytywne emocje i obniża stres w procesie oceny. ReQiu stanowi alternatywę dla kwestionariuszy i AC (Assessment centre), która świetnie sprawdza się w procesach rekrutacji, jak i procesach oceny obecnych pracowników.

Osoby przechodzące proces oceny odwiedzają wirtualne biuro, w którym mają odbyć swój „dzień próbny”. Podczas rozgrywki gracz może swobodnie poruszać się po biurze, wchodzić w interakcje z postaciami, odwiedzać różne działy i wykonywać zadania.

ReQiu to również panel klienta, którego celem jest sprawne i łatwe prowadzenie i zarządzanie procesem rekrutacji, składającym się międzyinnymi z analizą uzyskanych wyników jak i samym wysyłaniem zaproszeń do gry.

Identyfikacja oraz pomiar cech odbywa się na podstawie pomiaru kilkunastu tysięcy punktów pomiarowych, dostarczających danych dla algorytmów statystycznych oraz klasyfikatorów. Wnioskowanie o profilu psychologicznym kandydata oparte jest o jego zachowanie w środowisku gry, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych i rzetelnych wniosków.

ReQiu można wykorzystać w różnych procesach: jako etap onboardingu, oceny pracowników czy rekrutacji. Co więcej, zapewnia informacje, które z powodzeniem można wykorzystać w kontekście assessmentu wewnętrznego i zarządzania talentami.

Model ReQiu® Personality opiera się na ponad 30 letnim dorobku klasycznych badań psychologicznych. Na różnych etapach procesu tworzenia narzędzia przeprowadzono ponad 14 badań, zarówno w laboratorium jak i Internetowo, w których przebadano łącznie ponad 2000 osób.

Co mierzy ReQiu?
ReQiu Personality pozwala na stworzenie profilu psychologicznego na podstawie pomiaru cech, które powiązane są z funkcjonowaniem w miejscu pracy. Wiedza na temat profilu psychologicznego pracownika pozwala na przewidywanie zachowań, aspiracji, sposobu działania pod presją czy stylu współpracy.

Mierzone cechy:

 • Poczucie Skuteczności (PS)- Aspiracje, osiągnięcia, radzenie sobie ze stresem, pokonywanie trudności
 • Umiejscowienie Kontroli (UK) - Postrzeganie porażek, zdolność do współpracy
 • Poszukiwanie Informacji (PI) - Strategia wykonywania zadań, poszukiwanie nowej wiedzy
 • Przewidywanie Problemów (PP) - Budowanie sieci wsparcia, relacje ze współpracownikami
 • Kreatywność (K) - Innowacja, rozwiązywanie problemów
 • Analityczność (A) - Intuicja, analityczne myślenie

Dlaczego ReQiu mierzy cechy osobowości?
Bez względu na zawód, branżę czy poziom wykształcenia, każdy człowiek posiada cechy osobowości, które przekładają się na sposób zachowania w środowisku pracy. Znajomość profilu osobowości pracownika lub kandydata pozwala na: przewidywanie jak będzie realizować powierzone zadania, ocenę skłonności do współpracy, zrozumienie jak poradzi sobie z presją i wyzwaniami, zaplanowanie odpowiedniego środowiska pracy i rozwoju, efektywniejsze wykorzystanie jego potencjału.

Innowacyjność: ReQiu to wynik 2-letnich, intensywnych prac naszego zespołu. ReQiu składa się z gry komputerowej, służącej jako narzędzie pomiarowe, oraz platformy do zarządzania procesem oceny. ReQiu nie jest ograniczone do jednego modelu osobowości. Nasz zespół przeprowadził szczegółową analizę literatury naukowej w zakresie psychologii osobowości oraz psychologii pracy. Na tej podstawie wyselekcjonowaliśmy te cechy, które pozwalają na najlepsze dopasowanie kandydata lub pracownika do wymagań w środowisku pracy. W ten sposób stworzyliśmy naszą własną metodykę pomiaru oraz autorski model osobowości: ReQiu® Personality. Dzięki przeprowadzonej serii badań naukowych, zaawansowanym metodom analitycznym oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego, ReQiu precyzyjnie określa szeroki wachlarz predyspozycji kandydata, stanowiąc jednocześnie jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi dostępnych na rynku w segmencie game-based assessment.

Innowacyjność technologiczna i naukowa:
Najlepsze predyktory efektywności w pracy: Wyselekcjonowaliśmy naukowo przebadane cechy psychologiczne, które są bezpośrednio powiązane z funkcjonowaniem, produktywnością oraz dopasowaniem do środowiska pracy.
Zaawansowane mechanizmy predykcji: Pomiar cech psychologicznych oparty jest o kilkanaście tysięcy punktów pomiarowych oraz mechanizmy uczenia maszynowego.
Naukowa weryfikacja narzędzia: W procesie tworzenia ReQiu® Personality, przeprowadziliśmy ponad 14 badań na ponad 2000 uczestników.

Innowacyjność procesowa
Pomiar zachowania: Profile kandydatów tworzone są w oparciu o zachowanie w grze, a nie deklaracje.
Atrakcyjne i dopasowane raporty do potrzeb HR i Biznesu - Korzystając z Reqiu mamy możliwość korzystania z raportów, które dopasowane są do potrzeb użytkownika. Na potrzeby i dzięki licznym konsultacją opracowany został Raport HR przeznaczony dla personelu HR, szkoleniowców i trenerów. Kadra zarządzająca ma do dyspozycji Raport Biznesowy, który został stworzony zgodnie z wymogami i sugestiami managerów.
Lepsze dopasowanie do środowiska pracy: Zastosowanie gry zawierającej odpowiednie zadania, pozwala na zidentyfikowanie predyspozycji i strategii, które będą przejawiać się u pracownika lub kandydata w trakcie pracy.
Wyklucza „udawanie”: Autoprezentacja jest częstym problemem procesu oceny kandydatów lub pracowników. Motywacja do pokazania się w jak najlepszym świetle może sprawić, że przejawiane zachowanie będzie bardzo odmienne od tego, jakie dana osoba przejawia na co dzień, co uniemożliwi obiektywną ocenę. Odpowiednio zaprojektowana przez nasz zespół gra ogranicza taką możliwość.

Przyjemny proces rekrutacji: ReQiu jako narzędzie psychometryczne w postaci gry video minimalizuje odczuwany stres oraz prowadzi do większej satysfakcji z udziału w procesie rekrutacji.
Employer branding: Gra świetnie wpisuje się w działania związane z budowaniem marki pracodawcy. Świat gry może zostać spersonalizowany, tak aby zawierał kolorystykę oraz logo firmy.

Praktyczność: Narzędzie Reqiu stworzone jest z myślą o personelu biurowym.

Głównymi grupami docelowymi korzystającymi z systemu są:

 • przedsiębiorcy, którzy realizują proces rekrutacji lub assessmentu w oparciu o wewnętrzne działy HR,
 • agencje zatrudnienia (podmioty zajmujące się rekrutacją profesjonalnie, skupiając na niej swoją działalność operacyjną),
 • firmy konsultingowo-doradcze (podmioty świadczące usługi assessmentowe w ramach outsourcingu).

Podmiotami o najwyższym potencjale do zastosowania ReQiu są:

 • podmioty prowadzące lub obsługujące programy talentowe,
 • podmioty poszukujące młodych ludzi (z niewielkim doświadczeniem zawodowym) w szczególności na rynkach nowych technologii.

Monetyzacja
ReQiu podobnie jak inne narzędzia psychometryczne sprzedawane jest per link. Jeden link to jedno badanie/gra jaka trafia bezpośrednio na maila osoby biorącej udział w rozgrywce. Cena linku zależy od jednorazowego zapotrzebowania na linki. Firma świadczy dodatkowe usługi związane między innymi z sesją feedbacową czy szkoleniami.

Rekrutacja
ReQiu ułatwia, przyspiesza i udoskonala proces rekrutacji. Nasza gra pozwala na pomiar cech osobowości powiązanych z najwyższą efektywnością pracy, pozwalając zdobyć informacje, których nie można uzyskać tradycyjnymi metodami wykorzystywanymi w procesie rekrutacji. Pełna automatyzacja generowania raportów zwrotnych sprawia, że nie traci się czasu na samodzielne analizowanie i przeliczanie wyników. Dzięki specjalnie przygotowanemu panelowi oceniasz, porównujesz lub filtrujesz kandydatów tak, aby wyselekcjonować tych najlepiej dopasowanych do posady.

Dodatkowo znajomość profilu osobowości pracownika lub kandydata pozwala na:

 • przewidywanie jak będzie realizować powierzone zadania,
 • ocenę skłonności do współpracy,
 • zrozumienie jak poradzi sobie z presją i wyzwaniami,
 • zaplanowanie odpowiedniego środowiska pracy i rozwoju,
 • efektywniejsze wykorzystanie jego potencjału.

Assessment wewnętrzny
Informacje o profilu psychologicznym pracownika pozwalają na zidentyfikowanie jego predyspozycji, skłonności i charakterystycznych cech funkcjonowania w pracy. Dzięki temu można odpowiednio zaprojektować środowisko pracy, kształtować rozwój, wyznaczać nowe cele lub przypisywać mu obowiązki, w których sprawdzi się najlepiej.

Employer branding
ReQiu to nie tylko narzędzie do oceny osobowości. ReQiu to zupełnie nowy kanał komunikacyjny z potencjalnymi kandydatami do pracy. Można zamieścić swoje logo w naszym wirtualnym biurze lub wprowadzić do niego kolorystykę charakterystyczną dla danej firmy.

Dostępność
Gra oraz platforma do zarządzania procesem w całości dostępna jest online w każdym zakątku świata. Obecnie narzędzie jest w dwóch wersjach językowych: polskim oraz angielskim.

Wartość: HR - Największe wyzwania stojące przed działami HR to trafna rekrutacja pozwalająca znaleźć kandydata idealnie pasującego do kultury organizacji i stanowiska. Jak podaje Harward Biznes review w Polsce za 80% rotacji pracowników odpowiadają złe decyzje o zatrudnieniu, spowodowane błędami na etapie rekrutacji i selekcji. Należy również pamiętać, że koszt błędnej rekrutacji jest ogromny. dla przykładu:- koszt nieudanej rekrutacji pracownika przy jego wynagrodzeniu 3500 netto/miesięcznie, który przepracował 3 miesiące to aż 91 896 zł.

Im lepsze dopasowanie kandydata do stanowiska, tym większe prawdopodobieństwo, że zarówno firma, jak i pracownik będą zadowoleni z pracy, a to w bezpośredni sposób przekłada się na zaangażowanie i satysfakcje z pracy.
Dzięki zastosowaniu gry Reqiu do oceny kandydatów w procesie rekrutacji znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo wyboru właściwej osoby na dane stanowisko.
Wpływają na to:
Identyfikacja oraz pomiar cech odbywa się na podstawie pomiaru kilkunastu tysięcy punktów pomiarowych, dostarczających danych dla algorytmów statystycznych oraz uczenia maszynowego co pozytywnie przekłada się na jakość wyników.
System jest wolny od biasów poznawczych co umożliwia trafniejsze podejmowanie decyzji.
Model ReQiu® Personality opiera się na ponad 30 letnim dorobku klasycznych badań psychologicznych. Na różnych etapach procesu tworzenia narzędzia przeprowadziliśmy ponad 14 badań, zarówno w naszym laboratorium jak i Internetowo, w których przebadaliśmy łącznie ponad 2000 osób.

Kadra zarządzająca
Przed managerami różnych szczebli, jednym z istotnych wyzwań jest to jak lepiej zarządzać ludźmi i na co szczególnie zwracać uwagę w pracy z nimi, aby z sukcesem osiągnąć wyznaczone cele.
Wiele narzędzi na rynku generuje wyłącznie raporty, które są nadmiernie rozbudowane i skomplikowane co przekłada się na trudność ich interpretacji. Tego typu raportów można używać w ramach procesu rekrutacyjnego jednak trudno się z nich korzysta w codziennym zarządzaniu. Wielu zarządzających nie ma często czasu na analizę raportów składających się z kilkudziesięciu stron.
Dodatkowo większość raportów wymaga wcześniejszego szkolenia pozwalającego na interpretacje opisów w nich zawartych.
Korzystając z Reqiu mamy możliwość korzystania z raportów, które dopasowane są do potrzeb użytkownika.
Poza rozbudowanym Raportem HR kadra zarządzająca ma do dyspozycji Raport Biznesowy, przygotowany w konsultacji i z myślą o managerach. Raport zawiera informację niezbędne do bezpośredniej pracy z daną osobą. Wskazuje jak dany pracownik będzie się zachowywał i jak nim skutecznie zarządzać. Zaledwie na 2 stronach zawarty jest profil osobowości oraz wskazówki do bezpośredniej pracy.

Osoby rekrutowane i pracownicy
Proces rekrutacji i towarzyszące mu różnorodne testy i pomiary to często duży stres i towarzyszące mu liczne negatywnie emocje wynikające z niedopasowania narzędzia do grupy docelowej.

Obecnie na rynku pracy jest około 11 mln ludzi z pokolenia Y i Z. Osoby te charakteryzują się tym, że w każdej dziedzinie życia korzystają z nowych technologii. Są ciągle online. Najchętniej chłoną kontent w postaci obrazu i video. Niestety często obecne narzędzia dostępne dla HR są w formie kwestionariuszy.

To właśnie pokolenie Y i Z zostało wychowane na grach stąd też ReQiu przyciąga ich uwagę i angażuje w rekrutację. Zgodnie z przeprowadzonym przez nas case study pozytywnie wpływa na redukcję stresu w trakcie procesu rekrutacyjnego oraz zwiększa zaangażowanie, a w konsekwencji pozytywnie wpływa na markę przedsiębiorstwa. Forma jest szczególnie przystępna dla młodszego pokolenia, co wpisuje się w przeznaczenie produktu.

Przedsiębiorstwo
W obecnych czasach dla każdego przedsiębiorstwa niezmiernie istotny jest wizerunek - to jak firma jest postrzegana.
Odnosząc się do wcześniej wspomnianego licznego pokolenia Y i X zatopionego w nowych technologiach niezmiernie istotne jest dopasowanie rozwiązać HR wzmacniających pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa.

Autor: Game Time Project sp. z o.o.

Strona o innowacji

Innowacja Edukacyjna Roku 2022

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie innowacja.edu.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się